EXTRA SŤAHOVANIE a VYPRATÁVANIE
Profesionálne sťahovacie služby
Počet zákazníkov, ktorí objednali naše sťahovacie a vypratávacie služby v SR a ČR: dnes 16, tento týždeň 96, tento mesiac 539, tento rok 3 326

Čo je to franchising

Franchising je systém založený na princípe opakovanie už overeného spôsobu predaja tovaru, služieb alebo technológií, ktorý sa týka úzkej a trvalej spolupráce medzi právne a finančne odlišnými aj nezávislými podnikmi, poskytovateľom franchisingu a jeho individuálnymi franchisantov.

Miera neúspechu franchisistov je preto na rozdiel od vlastného pôvodného podnikania veľmi nízka. Franchisant má istejšie a rýchlejšie vstup na trh od samého začiatku podnikania.

Podstata tohto systému spočíva v tom, že dodávateľ (Franchisor) poskytuje svojim jednotlivým franchisantom právo a zároveň ich zaväzuje k povinnosti vykonávanie činnosti v súlade s jeho koncepciou. V rámci a na dobu platnosti vyhotovené písomnej franchisovej zmluvy a na oplátku za bezprostredné, alebo sprostredkované finančné odmeny má individuálny franchisant právo využívať obchodný názov poskytovateľa franchisingu, jeho ochranné značky tovar, alebo značky služby, know-how, metódy prevádzkovanie hospodárskej činnosti, technické znalosti, systém postupu a iných práv intelektuálneho alebo priemyselného vlastníctva, a tiež využívať stálu obchodnú a hospodársku pomoc zo strany poskytovateľa franchisingu.

  • "know-how" je súbor nepatentovaných praktických znalostí, vychádzajúcich z franchisorom získaných a overených skúseností, ktoré sú utajené, podstatné a identifikované
  • "utajené" znamená, že know-how, ako celok alebo v presnom zložení navzájom spojených elementov nie je všeobecne známe alebo ľahko dostupné; nemožno však tento termín chápať príliš úzko, teda tým spôsobom, že každá jednotlivá súčasť know-how má byť úplne neznáma, alebo by ju nemalo byť možné získať iným spôsobom ako len vďaka hospodárskej činnosti prevádzkovanej franchisorom
  • "podstatné" znamená, že know-how zahŕňa informácie, ktoré sú nosné pre predaj tovaru alebo poskytovanie služieb koncovým užívateľom, a najmä na prezentáciu tovaru, jeho pretváranie v súvislosti s poskytovaním služieb, pre metódy obsluhy klientov a pre administratívu a správu financií
  • "identifikované" znamená, že know-how musí byť opísané dostatočne vyčerpávajúco, aby bolo možné zistiť, či spĺňa kritériá dôvernosti a významnosti; opis know-how môže byť umiestnený vo franchisovej zmluve, v odlišnom dokumentu alebo zapísaný akýmkoľvek iným prijateľným spôsobom

Hlavné zásady franchisingu

Franchisor je iniciátorom franchisingovej siete, ktorú tvorí on sám a jeho individuálne franchisanti, pre ktoré je v dlhodobej perspektíve opatrovníkom.

Franchisor je povinný

  • pred začiatkom vytvárania franchisingovej siete viesť nejaký čas s úspechom činnosť v aspoň jednej pobočke
  • byť majiteľom a mať zákonný nárok na používanie obchodného názvu svojej siete, ochranné značky tovaru alebo iných odlišujúcich označenie
  • zabezpečiť individuálnemu franchisantovi vstupné školenie a ďalšie obchodné a technickú podporu počas celého obdobia platnosti zmluvy.

Franchisant je povinný

  • snažiť sa podľa svojich najlepších možností rozvíjať franchisingovej činnosti a udržiavať jednotný vzhľad a renomé franchisovej siete.
  • sprístupňovať poskytovateľovi franchisingu overiteľná hospodárska dáta kvôli možnosti určiť stupeň rozvoja franchisanta a tiež poskytovať franchisorovi finančné správy ktoré sú potrebné pre efektívnu správu franchisingovej siete, okrem toho na žiadosť franchisora umožniť vo vhodnej dobe poskytovateľovi franchisingu a jeho predstaviteľom prístup do svojich priestorov a ku svojej dokumentácii.
  • v priebehu platnosti zmluvy aj po jej vypršaní neposkytovať tretím osobám know-how franchisora.
Pridajte sa k nám